به طور کلی برای افراد سالخورده‌ای که مشکل ریوی و تنفسی دارند، معمولا استفاده از اسپری مشکل می باشد. اگر این افراد نتوانند زمان دم و فشار دادن اسپری را برای خود هماهنگ کنند ممکن است سبب هدر رفتن اسپری دارو شود. همچنین ته نشین شدن داروهای استنشاقی، در ناحیه ی زبان و انتهای مجرای تنفسی ممکن است باعث ایجاد عفونت نیز شود.

اما استفاده از آسم یار کار را راحت می کند و مشکلات این چنینی را نیز حل می کند. می توان گفت این نوع آسم یارها، یک مخزن کوچک دارند که یک انتهای آن در داخل دهان بیمار قرار می‌گیرد و سر دیگر آن نیز به اسپری استنشاقی متصل خواهد شد. این داروی استنشاقی در فضای داخل محفظه پخش می شود و در نتیجه بیمار می‌تواند به راحتی و بدون نیاز به هماهنگ کردن زمان دم و فشردن اسپری، دارو را به طور کامل استنشاق کند.