آتل ساعد

فیلـتر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

می توان گفت که بخش ساعد دست از دو استخوان تشکیل شده است که نام این استخوان ها رادیوس و اولنا می باشد. در اکثر مواقع در بالفین هر دو استخوان شکسته می شود. شکستگی ساعد می تواند نزدیک ناحیه مچ دست ایجاد شود و یا در قسمت میانی و فوقانی. این مبحث از شکستگی ساعد مربوط به قسمت میانی و فوقانی می باشد.

اگر دست را کنار بدنتان قرار دهید و کف دست به سمت جلو باشد، استخوان اولنا در سمت انگشتان کوچک و استخوان رادیوس در سمت انگشتان شست دست قرار خواهد گرفت. استخوان اولنا در آرنج بزرگ تر بدن و استخوان رادیوس در مچ دست بزرگ قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت حرکت اصلی ساعد حرکت چرخشی می باشد. استخوان اولنا ثابت مانده و استخوان رادیوس حول آن می چرخد.

بنا به تشخیص پزشک متخصص در برخی آسیب های مربوط به ساعد شما می توانید از آتل ساعد استفاده کنید و نیاز به گچ گرفتگی نیست.

عوارض شکستگی ساعد چیست ؟

  • آسیب عروق و اعصاب در کنار محل شکستگی
  • عفونت
  • چسبندگی در استخوان به یکدیگر (sznostosis)
  • جوش نخوردن
اطلاعات بیشتر ...